تابلو‌های فشار‌متوسط و بانک‌های خازنی ایستگاه پمپاژ آب ام الدبس (طرح آب‌رسانی غدیر خوزستان)