تابلو‌های فشارمتوسط و بانک‌های خازنی ایستگاه پمپاژ آب ام‌الدبس ( طرح آب‌رسانی غدیر خوزستان)

تابلو‌های فشارمتوسط و بانک‌های خازنی ایستگاه پمپاژ آب ام‌الدبس ( طرح آب‌رسانی غدیر خوزستان)